5214916051075072
NEMO - FILLO ELITE LUXURY PILLOW 戶外枕頭 同屋企個枕頭一樣咁舒服嘅Nemo Fillo Camping Pillow 邊個話露營等於訓街,等於冇覺好訓?只係你未遇到一個好嘅枕頭姐!Nemo Fillo Camping Pillow 裡面有由回收物製造嘅海綿填充物,外面有柔軟舒適嘅混紡枕頭套包住,除咗方便拆出嚟清洗,仲令你感覺好似係屋企個枕頭訓覺咁舒服! ~Up Product #: hillgopoint-NEMO - FILLO ELITE LUXURY PILLOW 戶外枕頭 2023-09-25 Regular price: $HKD$408.0 Available from: 山型點 Hill Go PointIn stock